Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập

 

 QUỸ KHUYẾN HỌC NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
AntoniusPham
Cấp bậc: TÂN BINH
Cấp bậc: TÂN BINH


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 6
Điểm NHIỆT TÌNH : 23
Ngày tham gia : 05/05/2010
Job/hobbies : --
Tâm trang : ---

Message reputation : 100% (2 votes)
Bài gửiTiêu đề: QUỸ KHUYẾN HỌC NGUYỄN TRƯỜNG TỘ   Wed May 05, 2010 9:20 pm  Phát Xu?t t?n ?áy lòng, luôn luôn khát khao lòng yêu m?n và ph?c v? gi?i tr? t?i quê h??ng Vi?t Nam còn nghèo và s? hi?u h?c c?a ng??i tr? Vi?t Nam. Th?y Antonius Ph?m T?t Hanh ?ã kêu g?i các thành viên Tr??ng Sinh Ng? Quân ??i, các b?n ??ng H??ng Gia Ki?m ?óng g?p và sáng l?p QU? KHUY?N H?C NGUY?N TR??NG T?.

  Nh?m giúp ?? cho các em h?c Sinh có hoàn c?nh c?c k? khó kh?n ph?i v??n lên ??u tranh cho cu?c hành trình ?i tìm "con ch?" ?? sau này xây d?ng quê h??ng Vi?t Nam ph?n Th?nh.
  Chính vì l? ?ó, Th?y Th?y Antonius Ph?m T?t Hanh tha thi?t m?i g?i t?t c? quý ân nhân xa g?n và c? thân h?u c?a th?y b?t chút chi tiêu giúp ?? b?ng tình yêu th??ng nâng ?? cho các hoàn c?nh kém may m?n nh? Chúa Jesu ?ã d?y "Các con hãy yêu th??ng nhau nh? th?y ?ã yêu th??ng các con."

   Nguy?n Tr??ng T?, m?t nhân s? Công Giáo trí th?c luôn c?u h?c, c?u ti?n có nhi?u tài n?ng sâu r?ng và ki?n th?c uyên bác v? nhi?u lãnh v?c và là m?t nhà c?i cách hàng ??u c?a Vi?t Nam, sinh n?m 1830 trong m?t gia ?ình Công giáo làng Bùi Chu(nay thu?c xã H?ng Trung, huy?n H?ng Nguyên, t?nh Ngh? An) và m?t ngày 22-11-1871 t?i Xã ?oài (nay thu?c xã nghi Diên, huy?n Nghi L?c, t?nh Ngh? An), th? 41 tu?i.
   [/i]
   Tuy m?t s?m, Nguy?n Tr??ng T? ?ã ?? l?i h?u th? nh?ng k? ho?ch c?i cách r?t giá tr? qua nh?ng di th?o c?a ông mà ph?n l?n là các b?n "?i?u tr?n" dâng lên Vua T? ??c, ?? ngh? nhà vua canh tân ??t n??c, xã h?i v? m?i m?t h?u s?m ti?n t?i dân ch?, ??c l?p,t? do và phú c??ng. Nh?ng b? vua quan tri?u ?ình nhà Nguy?n d? ngh?, nghi ng? do ??nh ki?n v?i t? th? Công Giáo c?a ông, nh?ng ông không h? n?n chí.

   Nguy?n Tr??ng T? còn bi?u hi?n là m?t h?c trò c?n m?n, thông minh, hi?u h?c, tuy tinh thông Hán h?c, nh?ng yêu chu?ng l?i h?c th?c d?ng, b? con ???ng khoa c? ?? ?i theo ??c Giám M?c Ngô Gia H?u(Gauthier), bôn ba sang các x? H??ng C?ng, Pháp, Ý nghiên c?u các môn h?c có tính cách th?c d?ng. Nguy?n Tr??ng T? ch? tr??ng"H?c t?p b?i d??ng nhân tài t?c là con ???ng ??a t?i giàu m?nh". Tiên sinh ?? cao l?i h?c th?c d?ng, ?? nghi ?em các ?? tài h?i l?i, s?n l?i, th?y l?i, cách th?c s?n xu?t, xây c?t nhà c?a, t? ch?c h?c ngo?i ng?. Ông ?? ngh? ?em vào ch??ng trình h?c và thi c? các môn nông nghi?p , thiên v?n, ??a lý, bách khoa, lu?t h?c, khuy?n khích g?i sinh viên sang các n??c h?c ngo?i ng? và các khoa h?c hi?n ??i, ch? tr??ng dùng qu?c âm t?c là ch? vi?t mà ??c lên ai c?ng hi?u. Ông c?ng có công xây d?ng tu vi?n Dòng Thánh Phaolô ? Saigon.

   Xét vì nh?ng ??c tính c?u h?c, không c?u vinh mà ch? ?? ph?ng s? T? Qu?c, và s? c?ng hi?n to l?n c?a Ng??i trên l?nh v?c khuy?n h?c tiên sinh x?ng ?áng là m?t bi?u t??ng ?? khuy?n khích vi?c h?c t?p cho th? h? ??i sau và cho dân t?c, U?ng n??c nh? ngu?n, ?n qu? nh? k? tr?ng cây, nh?ng ng??i ái m? con ng??i và s? nghi?p c?a Nguy?n Tr??ng T? cùng các b?n tr? thu?c l?p h?c Tình Th??ng Gia Ki?m g?m cóc b?n tr? thu?c các Gia ?ình Antôn, Sao, Têresa, Tin M?ng và Tin Yêu Gia Ki?m quy?t ??nh thành l?p Qu? Khuy?n H?c mang tên Ng??i g?i t?t là Qu? Khuy?n H?c Nguy?n Tr??ng T?(QHBKHNTT) v?i n?i dung quy ??nh trong b?n.


   ?i?u L? sau ?ây:

   CH??NG I: M?C ?ÍCH, TÍNH CH?T VÀ HO?T ??NG
    ?i?u 1: Qu? H?c B?ng Khuy?n H?c nguy?n Tr??ng T?(QHBKHNTT) là m?t t? ch?c tài chánh có tính ch?t xã h?i, giáo d?c, b?t v? l?i, không mang tính ch?t
    chính tr?.

    ?i?u 2:
    M?c ?ích c?a QHBKHNTT là nh?m tài tr? cho nh?ng h?c sinh xu?t s?c nh?ng g?p hoàn c?nh khó kh?n, trong vùng Ki?m Tân, ??c bi?t qu? giúp ?? các tài n?ng tr?, có nhi?u tri?n v?ng và ý h??ng h?c t?p ?? ph?c v? ??ng bào và Quê H??ng Vi?t Nam.

    ?i?u 3: Ho?t ??ng c?a QHBKHNTT bao g?m:
    - T?o qu? ban ??u do nh?ng sáng l?p viên ?óng góp.
    - Huy ??ng s? ?óng góp c?a nh?ng nhà h?o tâm, các t? ch?c tôn giáo, xã h?i, v?n hóa,kinh t? trong và ngoài n??c.
    - Phát tri?n và tái t?o qu? m?t cách có hi?u qu?.
    - Tr? c?p cho các h?c sinh nh? ?ã quy ??nh ? trên d??i các hình th?c: h?c b?ng, ph?n th??ng v.v..,

    ?i?u 4: Qu? H?c B?ng Khuy?n H?c Nguy?n Tr??ng T?(QHBKHNTT) ho?t ??ng công khai. Các ngu?n thu, chi, các ho?t ??ng tài chánh c?a Qu? ??u ???c thông báo, thông tin n?i b? hay b?ng v?n b?n ??n các h?i viên và m?nh th??ng quân c?a Qu?.

    ?i?u 5: ??a ?i?m liên h? QHBKHNTT ??t t?i: Ki?m Tân - Huy?n Th?ng Nh?t, t?nh ??ng Nai, Vi?t Nam.


    M?i chi ti?t xin liên h?    Email: Qkhnguyentruongto@yahoo.com

    S? phone: 01 697 597 000

    Web: www.clcgk.forumvi.com

    CH??NG II: H?I VIÊN VÀ M?NH TH??NG QUÂN
    ?i?u 6: H?i viên c?a Qu? là nh?ng cá nhân hay ??i di?n các t?p th?: ch?p nh?n ?i?u L? c?a Qu?,th??ng xuyên tham gia các ho?t ??ng c?a Qu?, tích c?c ?óng góp và v?n ??ng nh?ng ng??i khác ?óng góp tài chánh cho Qu?.

    ?i?u 7:
    Ngh?a v?:?óng góp tài chánh cho Qu? d??i hai hình th?c: Hi?n t?ng, cho m??n không có lãi, dài h?n(t? 2 n?m tr? lên)
    Tuyên truy?n, v?n ??ng nh?ng ng??i khác ?óng góp tài chánh cho Qu? d??i hai hình th?c k? trên ?? không ng?ng phát tri?n Qu?.

    Quy?n L?i:


    -Tham gia ??i h?i hàng n?m quy?t ??nh các ph??ng h??ng ho?t ??ng c?a Qu?, b?u Ban Qu?n Tr? và Ban Ki?m Tra c?a Qu?
    - Tham gia giám sát các ho?t ??ng c?a Qu?
    - ?? xu?t ý ki?n v? vi?c phát tri?n Qu?
    - ?? ngh? nh?ng ??i t??ng h?c sinh hay sinh viên c?n ???c nh?n h?c b?ng hay ph?n th??ng khuy?n h?c.
    - ???c thông tin ??nh k? v? các ho?t ??ng và tình hình thu chi c?a Qu?.

    ?i?u 8:
    M?nh th??ng quân c?a Qu? là nh?ng cá nhân hay ??i Di?n các t?p th?:
    - Ch?p nh?n ?i?u l? Qu?
    - Tích c?c ?óng góp tài chánh cho Qu? nh? quy ??nh c?a ?i?u 7
    - Vì m?t lý do nào ?ó không th? ho?t ??ng th??ng xuyên cho Qu?.
    M?nh th??ng quân c?a Qu? ???c thông báo ??nh k? v? các ho?t ??ng và tình hình thu chi c?a Qu?, ???cm?i d? ??i H?i hàng n?m v?i t? cách khách m?i(có quy?n phát bi?u ý ki?n tr??c ??i H?i, nh?ng không tham gia bi?u quy?t).

    ?i?u 9:
    ??i h?i toàn th? h?i viên c?a Qu? ???c Ban Qu?n Tr? tri?u t?p m? n?m m?t l?n vào ngày 22 Tháng 11 nhân ngày gi? c? Nguy?n Tr??ng T? là c?p có th?m quy?n cao nh?t ?? :

    - Quy?t ??nh các ph??ng h??ng ho?t ??ng c?a Qu?
    - B?u và bãi mi?n các thành viên c?a Ban Qu?n Tr? và Ban Ki?m Tra
    - S?a ??i và b? sung ?i?u L?.
    CH??NG III : BAN QU?N TR? VÀ BAN KI?M TRA
    ?i?u 10: T?t c? các sáng l?p viên tham gia ?óng góp tài chánh ban ??u và so?n th?o ?i?u L? Qu? g?i chung là Ban qu?n Tr? c?a Qu?.Ban Qu?n Tr?(BQT)có nhi?m
    v? ?i?u hành các ho?t ??ng c?a Qu?, c?n c? trên:

    * Nh?ng ?i?u kho?n c?a ?i?u L?
    * Nh?ng ngh? quy?t c?a ??i H?i toàn th? h?i viên v? h?ng ho?t ??ng c?a Qu?.

    ?i?u 11:
    Ban Qu?n Tr? Qu? b?u ra Ban Th??ng Tr?c g?m 4 thành viên ???c phân công nh? sau:

    * Tr??ng ban: ch?u trách nhi?m chung
    * M?t Phó ban: ph? trách vi?c xây d?ng, phát tri?n và l?p k? ho?ch s? d?ng Qu?
    * Th? Ký
    * Th? Qu?

    ?i?u 12: Ban Ki?m Tra(BKT) có nhi?m v? giám sát và thanh tra các ho?t ??ng c?a Qu? ?? b?o ??m nh?ng ho?t ??ng ?y phù h?p v?i m?c ?ích, tính ch?t c?a Qu? và các quy ??nh khác trong ?i?u L? c?a Qu?. S? l??ng c?a Ban Ki?m Tra do ??i H?i toàn th? h?i viên quy?t ??nh.

    ?i?u 13: Ban Qu?n Tr? và Ban Ki?m Tra do ??i H?i toàn th? h?i viên b?u ra, nhi?m k? là hai n?m. Trong nhi?m k? ??u tiên, Ban Qu?n Tr?, Th??ng Tr?c Ban Qu?n Tr? và BTT do h?i ngh? các sáng l?p viên b?u ra.

    ?i?u 14:
    Th??ng tr?c BQT và BTT h?p m?i quý(tam cá nguy?t:3 tháng) m?t l?n. Làm theo nguyên t?c ngh? lu?n, t?p th? và bi?u quy?t theo ?a s?.
    CH??NG IV : V?N - TÀI CHÁNH C?A QU?

    ?i?u 15: V?n ban ??u QHBKHNTT do các sáng l?p viên c?a Qu? ?óng góp. V?n không ng?ng ???c b? sung do s? ?óng góp c?a các h?i viên và m?nh th??ng quân c?a Qu?. V?n c?ng ???c phát tri?n b?ng nh?ng ho?t ??ng h?p pháp(ti?n l?i do ngân hàng, do ho?t ??ng kinh doanh).

    ?i?u 16: Qu? c?ng c??ng quy?t t? ch?i nh?ng ?óng góp t? ngu?n không minh b?ch ho?c có kèm theo ?i?u ki?n ng??c l?i v?i m?c ?ích và tính ch?t c?a Qu?.

    ?i?u 17: N?m tài chánh c?a Qu? b?t ??u t? 22 tháng 11 (nh?m ngày gi? c?a tiên sinh Nguy?n Tr??ng T?) n?m này và k?t thúc vào ngày 22 tháng 11 n?m sau.

    ?i?u 18: Ban Qu?n Tr? ph?i l?p s? sách k? toán ??y ??, rõ ràng theo ?úng ch? ?? và quy ??nh k? toán
    hi?n hành.
    CH??NG V: ?I?U KHO?N CHUNG
    ?i?u 19: N?u vì lý do nào ?ó Qu? H?c
    B?ng Khuy?n H?c Nguy?n Tr??ng T? t?m ng?ng ho?t ??ng. BQT ph?i tri?u t?p ??i H?i toàn th? h?i viên quy?t ??nh cách thanh lý tài chánh và tài s?n c?a Qu?, và thông báo cách thanh lý ?ó trên v?n b?n g?i t?i t?ng h?i viên và m?nh th??ng quân.

    ?i?u 20: B?n ?i?u L? này có 5(n?m) ch??ng g?m 20(hai m??i) ?i?u b?t ??u có hi?u l?c sau khi ???c h?i ngh? các sáng l?p viên thông qua.


   [i]Gia Ki?m, Th?ng Nh?t, ??ng Nai,Vi?t Nam Ngày 13 Tháng 6 n?m
  AntoniusPham
Về Đầu Trang Go down
Teresa
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
avatar

Tổng số bài gửi : 283
Điểm NHIỆT TÌNH : 571
Ngày tham gia : 14/11/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: QUỸ KHUYẾN HỌC NGUYỄN TRƯỜNG TỘ   Wed May 05, 2010 11:16 pm
  BQT quỹ nên có 1 cuộc họp khẩn cấp để phổ biến lại các điều luật của Quỹ, để làm việc có phương pháp và hiệu quả, điều đặc biệt nữa là khi Antoniuspham (nhà sáng lập quỹ) đang ở VN.

  Một vài ý kiến đóng góp.  Teresa
Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
avatar

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

Bài gửiTiêu đề: Re: QUỸ KHUYẾN HỌC NGUYỄN TRƯỜNG TỘ   Sun May 09, 2010 10:21 pm
  Antoniuspham là ai mà tuyệt vời quá vậy? Xin cho biết thêm về Antoniuspham được không? Ngày xưa mình cũng một thời ở GK nhưng không nghe biết về Antoniuspham , Hiện nay Antoniuspham còn ở GK không? quỹ hoạt động 8 năm rồi, Rất khâm phục và chúc Quỹ luôn tăng lên và giúp đỡ nhiều người khó khăn trong hành trình đi tìm con chữ!

  Thank to Antoniuspham và Admin CLCgk  Paul
Về Đầu Trang Go down
PeterLuong
Admin

Admin
avatar

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 668
Điểm NHIỆT TÌNH : 1851
Ngày tham gia : 17/08/2009
Đến từ : Peterluong80@yahoo.com
Job/hobbies : I Love You Jesus

Bài gửiTiêu đề: Re: QUỸ KHUYẾN HỌC NGUYỄN TRƯỜNG TỘ   Thu May 13, 2010 11:47 pm
  Paul đã viết:
  Antoniuspham là ai mà tuyệt vời quá vậy? Xin cho biết thêm về Antoniuspham được không? Ngày xưa mình cũng một thời ở GK nhưng không nghe biết về Antoniuspham , Hiện nay Antoniuspham còn ở GK không? quỹ hoạt động 8 năm rồi, Rất khâm phục và chúc Quỹ luôn tăng lên và giúp đỡ nhiều người khó khăn trong hành trình đi tìm con chữ!

  Thank to Antoniuspham và Admin CLCgk

  Từ nay đến ngày 24.05.2010 thày AntoniusPham đang còn ở Viêt Nam, Giáo xứ Gia Yên.  PeterLuong
Hãy hy vọng về điều tốt nhất,
nhưng hãy chuẩn bị cho cái xấu nhất.


Về Đầu Trang Go down
http://www.clcgk.forumvi.com
QuynhTram
HẠ VIỆN
HẠ VIỆN
avatar

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 66
Điểm NHIỆT TÌNH : 136
Ngày tham gia : 27/12/2009
Đến từ : GiaKiem
Job/hobbies : ...
Tâm trang : Normal

Message reputation : 100% (1 vote)
Bài gửiTiêu đề: Re: QUỸ KHUYẾN HỌC NGUYỄN TRƯỜNG TỘ   Sat May 15, 2010 9:36 pm
  Vậy là từ nay forum chúng ta có quỹ học bổng rồi  QuynhTram
Về Đầu Trang Go down
TranNam
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 355
Điểm NHIỆT TÌNH : 581
Ngày tham gia : 22/08/2009
Đến từ : HaNoi
Tâm trang : Rối bời

Bài gửiTiêu đề: Re: QUỸ KHUYẾN HỌC NGUYỄN TRƯỜNG TỘ   Sat May 15, 2010 11:14 pm
  Xin quý ân nhân đóng góp cho Quỹ, để giúp đỡ cho các tài năng trẻ gặp khó khăn có cơ hội được học tập và thóat khỏi nhọc nhằn nghèo đói, đó là cách mà chúng ta làm có ý nghiã thiết thực, "Cho cái cần câu, còn hơn là cho con cá"

  Xin chúc mừng Forum thành lập quỹ thành công!  TranNam
Về Đầu Trang Go down
CaoTuong
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 338
Điểm NHIỆT TÌNH : 478
Ngày tham gia : 08/09/2009
Đến từ : Singapore
Job/hobbies : Abroad Student

Bài gửiTiêu đề: Re: QUỸ KHUYẾN HỌC NGUYỄN TRƯỜNG TỘ   Mon May 24, 2010 12:19 am
  Hôm nay AntoniusPham về lại Mỹ rồi phai không các mem? chúc các đệ tử của Antonius vẩn vui vẻ, và quỹ vẫn hoạt động tốt! Hiện giờ mình đang dù học, cầy khiếp lắm, nhưng nếu chúa muốn, khi mình làm việc có thu nhập, hy vọng sẽ ủng hộ Quỹ có ý nghĩa này .  CaoTuong
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: QUỸ KHUYẾN HỌC NGUYỄN TRƯỜNG TỘ     Sponsored content
Về Đầu Trang Go down
 

QUỸ KHUYẾN HỌC NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: NHẠC SĨ THÁNH CA GIA KIỆM :: Antonius PHẠM TẤT HANH-
free counters