Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập

 

 Ôi cô y tá của tôi - Mai Nguyên Vũ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
PeterLuong
Admin

Admin
avatar

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 668
Điểm NHIỆT TÌNH : 1851
Ngày tham gia : 17/08/2009
Đến từ : Peterluong80@yahoo.com
Job/hobbies : I Love You Jesus

Bài gửiTiêu đề: Ôi cô y tá của tôi - Mai Nguyên Vũ   Fri May 07, 2010 3:26 pm
  OÂI COÂ Y TAÙ NHOÛ CUÛA TOÂI !

  Mai nguyeân Vuõ

  Toâi raát ngaïi vaøo beänh vieän, vì caûnh beänh taät vaø cheát choùc luoân laøm cho toâi chaùn ñôøi. Ñaây ngöôøi beänh laâu naêm, tay chaân khaúng khiu, nhìn maõi cuõng khoâng ñoaùn ñöôïc laø ñaøn baø hay ñaøn oâng. Kia moät em beù buïng oûng ñít eo, nöôùc da xanh meùt, ñoâi maét lôø ñôø chaúng coøn chuùt sinh khí. Roài caûnh ngöôøi bò ñuïng xe, maùu me ñaàm ñìa, nhöõng chieác baêng ca khieâng ngöôøi cheát, theo sau laø tieáng khoùc xeù ruoät cuûa ngöôøi thaân. Taát caû ñaõ in vaøo taâm trí nhaïy caûm vaø ña saàu cuûa toâi moät aán töôïng buoàn thaûm, chaùn naûn. Vì theá, moãi khi baát ñaéc dó phaûi vaøo beänh vieän, toâi vaøo thaät nhanh, ñi ra nhö keû chaïy troán, ñeå khoûi thaáy “ theá giôùi ñau khoå cuûa con ngöôøi.”

  Nhöng laàn naøy toâi khoâng theå troán chaïy ñöôïc nöõa. Toâi ñaõ naèm beänh vieän ñöôïc 12 ngaøy. Söông, em gaùi toâi bò soát xuaát huyeát. Ba baän coâng taùc. Meï maéc em nhoû. Em gaùi keá toâi coøn ñi hoïc. Theá laø toâi phaûi moät tay beá em, moät tay xaùch gioû, leách theách vaøo beänh vieän cho ñuùng caâu “ laøm chò thì laønh, laøm anh thì toán.”…Ñöôïc saên soùc taän tình, em daàn daàn heát soát, uoáng söõa nhieàu hôn, noùi naêng, ñi laïi töôi tænh. Baùc só baûo ngaøy mai em xuaát vieän. Nghe tin naøy, toâi buoàn röôøi röôïi vì saép phaûi xa Mai.

  Mai laø y taù phuï traùch phoøng em toâi.Toâi quen Mai thaät nhanh, ngay nhöõng laàn ñaàu naøng ñeán chích thuoác cho Söông. Mai coù voùc ngöôøi raén roûi, daùng ñieäu nhanh nheïn, ñoâi maét tinh anh, suoát ngaøy cöôøi noùi vaø ñuøa nghòch. Naøng luoân mang theo mình khoâng khí töôi treû, yeâu ñôøi. Naøng ñeán phoøng naøo thì phoøng ñoù vang tieáng cöôøi ñuøa huyeân naùo. Caû nhöõng beänh nhaân lieät giöôøng, quanh naêm khoâng heà nheách meùp, cuõng phaûi cöôøi theo caâu noùi khoâi haøi duyeân daùng cuûa naøng. Naøng laø nieàm vui cho caû beänh vieän, laø tieáng hoaï mi trong saùng giöõa baàu trôøi aûm ñaïm, laø boâng hoa töôi thaém giöõa tang thöông cuoäc ñôøi. Rieâng vôùi toâi, Mai laø taát caû. Mai ñaõ truyeàn sang cho toâi nieàm yeâu ñôøi, baèng caùi mieäng xinh xinh lieán thoaéng maõi khoâng thoâi, baèng nhöõng troø vui ñuøa nhí nhaûnh. Naøng ñaõ hoaï laïi trong toâi hình aûnh môùi veà beänh vieän. Ñaây ñuùng laø nôi chaát chöùa ñau thöông cuûa nhaân loaïi, nhöng cuõng laø nôi chan chöùa tình ngöôøi. OÂi, nhöõng taø aùo traéng thieân thaàn, nhöõng con ngöôøi queân mình phuïc vuï tha nhaân! Hoï khoâng heøn nhaùt troán chaïy nhö toâi. Hoï xöùng ñaùng ñöôïc bieåu döông nhö nhöõng anh huøng. Dó nhieân ñoái vôùi toâi, ngöôøi xöùng ñaùng nhaátï laø Mai, y taù Traàn Leä Mai.

  Buoåi chieàu cuoái cuøng, toâi xin Mai ñòa chæ ñeå lieân laïc sau naøy. Naøng keå: meï maát sôùm. Hai cha con cuøng laøm trong beänh vieän. Beänh vieän cho ôû nhôø trong caên nhaø nhoû caïnh nhaø xe. Naøng aân caàn môøi toâi toái ñeán chôi… Ñuùng 7 giôø toái, khi beù Söông ñaõ nguû, toâi dieän boä ñoà “moâ-ñen” nhaát, hai tay thoïc tuùi quaàn, khoâng queân gaén ñieáu Jet leân moâi, maïnh daïn ñi veà phía nhaø xe. “ Ruïp”. Cuùp ñieän. Caøng toát. Coøn gì thuù vò baèng ngoài taâm söï vôùi em trong caên phoøng aám cuùng, chæ coù ngoïn ñeøn daàu nho nhoû soi roõ khuoân maët xinh xaén cuûa em. Nhaø xe kia roài. Beân caïnh laø caên nhaø nhoû. Cöûa môû toang, beân trong toái thui. Chaéc em chöa kòp thaép ñeøn.Toâi naûy ra yù ñònh: phaûi laøm cho coâ beù ñöùng tim ñeå traû thuø caùi taät ñuøa dai. Toâi quaêng ñieáu thuoác, nheï nhaøng böôùc leân theàm, roài roùn reùn ñi vaøo. Thaät chaäm. Thaät chaäm. Neàn nhaø leùp nheùp nöôùc. Chaân toâi va nheï vaøo xoâ nöôùc. Chaéc haún em ñang lau nhaø. Toâi döøng laïi moät chuùt, thöông em caû ngaøy laøm vieäc vaát vaû, toái ñeán chöa ñöôïc nghæ ngôi. Toâi tieáp tuïc tieán vaøo. Thaät chaäm. Thaät chaäm. Löng khoøm xuoáng. Hai tay quôø quaïng phía tröôùc ñeå khoûi vaáp phaûi ñoà ñaïc. Boãng, tay traùi toâi quô phaûi moät vaät troøn troøn nhoâ leân nhoøn nhoïn. Chöa bieát laø caùi gì. Toâi khuøa hai tay sang hai beân. Tay traùi bò moät vaät cöng cöùng chaän laïi. Tay phaûi löôùt treân moät vaät meàm meàm, thaáp hôn, roäng hôn, phaàn sau chia thaønh hai nhaùnh troøn laún.Taát caû laïnh toaùt vaø lieàn moät khoái.Töùc khaéc, ñaàu toâi loeù leân hai chöõ thaät lôùn, heát söùc gheâ rôïn. Trong moät tích taéc, hai baøn tay toâi nhö chaïm phaûi doøng ñieän laïnh truyeàn thaät nhanh ñi khaép cô theå. Xöông soáng laïnh thoùt. Da gaø noåi leân cuøng mình.Toùc tai döïng ngöôïc caû leân. Toâi giaät maïnh tay veà, quay ñaàu chaïy thuïc maïng trong taâm traïng hoát hoaûng cuøng cöïc. Tim ñaäp thình thòch. Maét hoa leân. Raêng caén vaøo nhau laäp caäp. Moà hoâi vaõ ra ñaàm ñìa. Coù tieáng chaân huyønh huîch ñuoåi theo. Böôùc chaân doàn daäp tieán saùt sau löng, vang roõ trong ngoâi nhaø vaéng laëng…Giöõa luùc chaân toâi ñang huït haãng töø heø xuoáng ñöôøng, toâi ñuïng phaûi moät oâng giaø. Caû hai teù loän maáy voøng. Coù tieáng thuyû tinh rôi vôõ loang xoaûng.Toâi loàm coàm boø daäy roài chaïy tieáp, duø vaãn khoâng thaáy gì heát. OÂâng giaø vaêng tuïc döõ doäi. Hình nhö oâng ta ñuoåi theo, mieäng khoâng ngôùt la to: “Troäm! Troäm! Bôù ngöôøi ta baét laáy noù…” OÂng ta vöøa chaïy vöøa hoån heån phaân bua vôùi nhöõng ngöôøi ra xem: “Toâi ñang taém… cho moät baø… bò ñuïng xe môùi cheát… Ñieän cuùp…ñi laáy ñeøn veà…thaáy noù…töø nhaø xaùc chaïy ra. Baét laáy noù…Troâ…oäm…Troâ…oäm…”

  Mai Nguyeân Vuõ


  1988
  PeterLuong
Hãy hy vọng về điều tốt nhất,
nhưng hãy chuẩn bị cho cái xấu nhất.


Về Đầu Trang Go down
http://www.clcgk.forumvi.com
CaoTuong
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 338
Điểm NHIỆT TÌNH : 478
Ngày tham gia : 08/09/2009
Đến từ : Singapore
Job/hobbies : Abroad Student

Bài gửiTiêu đề: Re: Ôi cô y tá của tôi - Mai Nguyên Vũ   Fri May 07, 2010 10:20 pm
  Dám hẹn hò với Y Tá, Nàng cho vô nhà xác... cú cúp điện chắc là cô ấy bày trò! Chuyện hài hước thật. Thanks  CaoTuong
Về Đầu Trang Go down
biocom
Cấp bậc: TÌM HIỂU
Cấp bậc: TÌM HIỂU


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 1
Điểm NHIỆT TÌNH : 1
Ngày tham gia : 04/08/2011
Job/hobbies : buôn bán

Bài gửiTiêu đề: Re: Ôi cô y tá của tôi - Mai Nguyên Vũ   Thu Aug 04, 2011 10:44 am
  Ông nhạc sĩ này nghê quá.  biocom
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: Ôi cô y tá của tôi - Mai Nguyên Vũ     Sponsored content
Về Đầu Trang Go down
 

Ôi cô y tá của tôi - Mai Nguyên Vũ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: NHẠC SĨ THÁNH CA GIA KIỆM :: -:¦:- NS MAI NGUYÊN VŨ
-
free counters